§1

 

Definicje i postanowienia wstępne

 1. Jeżeli z kontekstu nie wynika w sposób wyraźny inaczej, niezależnie od liczby i formy, przez wyrazy pisane dużą literą w niniejszym dokumencie należy rozumieć:
  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawny zarówno prowadząca działalność gospodarczą, jak i nieprowadząca takiej działalności, jak też osoba prawna lub jednostka organizacyjna której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła Umowę lub jest w trakcie składania zamówienia na Towary;
  2. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
  3. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
  4. Regulamin – niniejszy dokument;
  5. Sklep medeocare.pl – sklep internetowy znakujący się pod adresem https://medeocare.pl;
  6. Sprzedawca – , adres głównego miejsca wykonywania działalności: Plac Bankowy 2, , Polska, posiadającego NIP: 5252793333 oraz REGON: 383706306, którego działalność jest ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  7. MEDEOCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000792197, NIP 5252793333, REGON 383706306.
  8. Towary – produkty prezentowane na stronie sklepu https://medeocare.pl, które może nabyć Klient;
  9. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem sklepu https://medeocare.pl.
 2. Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów w Sklepie medeocare.pl prowadzonego przez Sprzedawcę.
 3. Sklep medeocare.pl  prowadzi sprzedaż Towarów zarówno Konsumentom, jak i Przedsiębiorcom.
 4. Regulamin dostępny jest na stornie internetowej sklepu medeocare.pl w sposób nie przerwany oraz umożliwiający jego pobranie i zapisanie w formacie pdf oraz jego wydrukowanie.
 5. Korzystanie ze sklepu medeocare.pl oraz zawarcie Umowy możliwe jest po zaakceptowania Regulaminu oraz polityki prywatności sklepu medeocare.pl dostępnej na jego stronie Internetowej.
 6. Ze sklepu medeocare.pl, może korzystać Klient po zarejestrowaniu się w nim, jak też bez dokonywania rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie przez Klienta formularza dostępnego na stronie sklepu medeocare.pl.

 

 

§2

Jakość i cena towarów

 1. Towary oferowane w sklepie medeocare.pl są fabrycznie nowe, pełnowartościowe – wolne od wad fizycznych i prawnych, o ile nie zostało wskazano inaczej. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć sprzedane Towary bez wad. Sprzedawca może dostarczyć Towar zawierający wadę określoną w jego opisie, o ile Klient dokonał wyboru Towaru z tą wadą wskazaną w jego opisie.
 2. Cena oferowanych w sklepie medeocare.pl Towarów jest ceną netto to jest nie zawierającą podatek od towarów i usług (VAT). Podana cena nie zawiera kosztów dostawy, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.
 3. Jeżeli na Towar udzielana jest gwarancja informacja o podmiocie jej udzielającym i jej warunkach zamieszczona jest w opisie towaru. W przypadku braku wyraźnej informacji, że oferowany Towar jest objęty gwarancją oznacza to, że producent nie udzielił na niego gwarancji.

 

 

§3

Procedura zawarcia umowy sprzedaży towarów i dostawy

 1. W celu zawarcia Umowy Klient składa zamówienia na Towar, który chce kupić, oznaczając go na stornie Internetowej sklepu medeocare.pl i określając jego ilość oraz inne parametry, jeżeli są dostępne do wyboru lub konieczne jest ich podanie i dodaje go do koszyka zakupów. Następnie po zatwierdzenia przez Klienta koszyka zakupów, Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz zapłaty i podaje dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Podczas całej procedury Klient podejmuje czynności techniczne na podstawie informacji wyświetlanych na stronie Internetowej sklepu medeocare.pl.
 2. Zamówienie na wybrane Towary zostaje złożone po naciśnięciu przycisku z napisem „Kupuję i płacę”. Do złożenia zamówienia, konieczne jest podanie niezbędnych danych oraz zaakceptowanie Regulaminu i polityki prywatności sklepu medeocare.pl. Złożenie zamówienia przez Klienta jest oświadczeniem woli zawarcia przez niego Umowy.
 3. Po złożeniu zamówienia na Towary, system informatyczny sklepu medeocare.pl automatycznie generuje i wysyła do Klienta, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, potwierdzenie dostarczenia do sklepu medeocare.pl złożonego przez Klienta zamówienia na Towary wraz z podsumowaniem i potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów złożonego zamówienia.
 4. Umowa jest zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w pkt 3.3. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 

§4

Dostawa towarów

 1. Sklep medeocare.pl oferuje możliwość zawarcia Umowy jedynie wraz z dostawą Towarów do Klienta, przy czym obszar dostawy towarów ograniczony jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informacja o możliwych do wyboru przez Klienta sposobach dostawy dostępna jest na stronie sklepu medeocare.pl. Klient dokonuje wyboru jednego sposobu dostawy dla całego zamówienia.
 3. Czas dostawy jest określony na stronie sklepu medeocare.pl, oddzielnie dla każdego sposobu dostawy. W przypadku złożenia zamówienia na Towary o różnych terminach dostępności, całe zamówienie jest realizowane w terminie przewidzianym dla Towaru, dla którego termin dostępności jest najpóźniejszy. Czas dostawy należy liczyć od dnia przekazania przewoźnikowi, przez Sprzedawcę, skompletowanego zamówienia Klienta. Sprzedawca kompletuje zamówienie Klienta w terminie do 14 dni roboczych. W przypadku braku możliwości skompletowania zamówienia Klient, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podania terminu skompletowania zamówienia i ewentualnie także uzgodnienia innego rozwiązania.
 4. Cena i czas dostawy jest określona w opisie danego sposobu dostawy umieszczonym w Sklepie medeocare.pl.

 

 

§5

Zapłata za Towary i dostawę

 1. Klient może zapłacić za zakupione w sklepie medeocare.pl towary i ich dostawę w jeden z następujących sposobów:
  1. przy odbiorze towaru gotówka (dostawa za pobraniem),
  2. za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, spośród wskazanych na stronie internetowej sklepu medeocare.pl.
  3. Numer konta mBank: 36 1140 2004 0000 3302 7892 7918

 2. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, może być dostępny tylko jeden ze wskazanych w pkt 5.1 sposobów zapłaty. Odpowiednie informacje dostępne są na stornie sklepu medeocare.pl oraz podczas składania zamówienia przy wyborze sposobu dostawy i zapłaty.
 3. Po wysłaniu Towarów, Klientowi przesyłany jest, na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej, dowód zakupu. Sprzedawca, jest zwolniony z ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) na podstawie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 4. Dane do płatności przy przelewie bankowym to :

MEDEOCARE Sp. z o.o.
ul. Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

Numer konta: 36 1140 2004 0000 3302 7892 7918

Tytuł przelewu: Podaj numer zamówienia ze strony podziękowania

 

 

§6

Regulacje szczególne dotyczące Przedsiębiorców

 1. Postanowienia poniższego punktu stosuje się wyłącznie do Klientów będących Przedsiębiorcami.
 2. Niebezpieczeństwo związane z przypadkową utratą Towarów lub ich uszkodzeniem oraz korzyści i ciężary związane z nimi przechodzą na Przedsiębiorcę z chwilą wydania Towarów objętych Umową przewoźnikowi.
 3. Przedsiębiorca zobowiązany jest sprawdzić stan Towaru przy odbiorze, w obecności przewoźnika, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń zgodnie z procedurami obowiązującymi u danego przewoźnik sporządzić odpowiedni protokół szkody.
 4. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 

§7

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Jeżeli dostarczony przez Sprzedawcę Towar posiada wady, Klient zobowiązany jest złożyć reklamację i przesłać ją Sprzedawcy w jeden z następujących sposobów:
  1. za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej sklepu medeocare.pl,
  2. listowanie na adres Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 1.1.6,
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt 11.1.2.
 3. Składana reklamacja powinna zawierać opis wady oraz żądania Klienta związanego z tą wadą.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1.6.
 5. Jeżeli Klient domaga się wymiany Towaru na nowy – wolny od wad, a Sprzedawca nie posiada już danego Towaru podlegającego wymianie, wówczas Klientowi zostanie zwrócona należność za ten reklamowany Towar w terminie 30 dni, licząc od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, o ile Sprzedawca i Klient nie uzgodnią inaczej.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji i dostarczenia reklamowanego Towaru.

 

 

§8

Informacja o prawie do odstąpienia przez konsumenta

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem pkt 8.6. składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu, które może być złożone między innymi z wykorzystaniem formularza załączonego do Regulaminu (załącznik nr 1) lub za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej sklepu medeocare.pl.
 2. Bieg 14 dniowego terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w pkt 8.1 rozpoczyna się dla Umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 3. W przypadku odstąpienia Umowy uważa się ją za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy, lub przekazać ją osobie upoważnionej przez niego do odbioru, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Zwracany Towar Konsument powinien odesłać na następujący adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1.6.
 4. Sprzedawca, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Po wyrażeniu przez Konsumenta zgody, zwrot płatności może nastąpić w inny sposób, o ile nie wiąże się dla z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, to Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść, przy czym, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 

§9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Aktualne informacje na temat możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej dla Konsumenta oraz dane kontaktowe dostępne podmiotów jej udzielający dostępne są na internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurencji (www.uokik.gov.pl). W szczególności konsument może uzyskać pomoc na infolinii konsumenckiej, w konsumenckim centrum e-porad, w Wojewódzkim Inspektoracie inspekcji handlowej, w oddziałach federacji konsumentów lub skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika praw (aktualne i szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe do podmiotów udzielających pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php. Konsument może również skorzystać z internetowego rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy znajdującej się poda adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

§10

Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą:
  1. poprzez formularz na stronie sklepu medeocare.pl oraz
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@medeocare.pl.

 

 

§11

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i sugestie Klientów są zawsze mile widziane. Prosimy o ich przesyłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklepu medeocare.pl.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Treść zmienionego Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie sklepu medeocare.pl. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca wskaże datę, od której obowiązuje zmieniony Regulamin.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie lub usuwanie przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta lub przez jego dostawców usług teleinformatycznych, a w szczególności internetowych i skrzynek poczty elektronicznej poczty, wiadomości wysłanych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.