§1

Definicje i postanowienia wstępne

obowiązujący od dnia 1 lutego 2020 roku

  1. Poniższe pojęcia oznaczają:
   1. Kodeks Cywiliny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz.93.
   2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawny zarówno prowadząca działalność gospodarczą, jak i nieprowadząca takiej działalności, jak też osoba prawna lub jednostka organizacyjna której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła Umowę ze Sprzedawcą lub jest w trakcie składania zamówienia na Towary;
   3. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego
   4. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego
   5. Regulamin – Regulamin sklepu internetowego Medeocare.pl
   6. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.medeocare.pl;
   7. Sprzedawca – MEDEOCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000792197, NIP 5252793333, REGON 383706306.
   8. Towary – produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego w sklepie internetowym.  
   9. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego.
   10. Polityka Prywatności – dokument regulujący zasady, na jakich Medeocare sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów i użytkowników, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  2. Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym.
  3. Zawarcie umowy poprzez Sklep Internetowy możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu.
  4. Klient może zarejestrować się w Sklepie Internetowym poprzez podanie wymaganych danych i założenie konta.
 1.  

 

§2

Jakość i cena towarów

 1. Towary oferowane w sklepie medeocare.pl są fabrycznie nowe, pełnowartościowe – wolne od wad fizycznych i prawnych, o ile nie zostało wskazano inaczej. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć sprzedane Towary bez wad. 
 2. Sprzedawca może dostarczyć Towar zawierający wadę lub termin ważności poniżej 6 miesięcy, o ile odpowiednie informacje o tym znajdowały się w opisie Towaru wybranego przez Klienta.
 3. Cena Towarów oferowanych w  Sklepie Internetowym jest ceną brutto, to jest zawierającą podatek od towarów i usług (VAT). Podana cena nie zawiera kosztów dostawy, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.
 4. Jeżeli na Towar udzielana jest gwarancja, informacja o podmiocie jej udzielającym i jej warunkach zamieszczona jest w opisie towaru. Brak wyraźnej informacji, że Towar jest objęty gwarancją oznacza, że producent nie udzielił na niego gwarancji.
 5. Towary oferowane przez Sprzedawcę objęte są rękojmią za wady rzeczy sprzedanej, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

§3

Procedura zawarcia umowy sprzedaży towarów i dostawy

 1. Klient zawiera umowę ze Sprzedawcą, dodając Towary do koszyka w Sklepie Internetowym, wybierając ich parametry (jeśli dany Towar występuje w więcej niż jednym wariancie), wybierając sposób dostawy i potwierdzając zamówienie. Zamówienie na wybrane Towary zostaje złożone po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”. Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie danych adresowych oraz zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności. Złożenie zamówienia traktowane jest jako złożenie oświadczenia woli zawarcia Umowy.
 2. Po złożeniu zamówienia na Towary, system informatyczny Sklepu Internetowego automatycznie generuje i wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania zamówienia. 
 3. Wysłanie potwierdzenia, o którym mowa w §3 pkt 3. traktuje się jako moment zawarcia Umowy.

 

§4

Dostawa towarów

 1. Sprzedawca oferuje możliwość zawarcia Umowy w Sklepie Internetowym jedynie wraz z dostawą Towarów do Klienta. Towary dostarczane są wyłącznie na obszarze Europy.
 2. Informacja o dostępnych sposobach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego. Klient dokonuje wyboru jednego sposobu dostawy dla całego zamówienia.
 3. Sprzedawca kompletuje zamówienie Klienta w terminie do 14 dni roboczych. W przypadku zamówień na Towary o różnych terminach dostępności termin realizacji całego zamówienia uzależniony jest od dostępności Towaru o najpóźniejszym terminie dostępności. W przypadku braku możliwości terminowego skompletowania zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu podania przedłużonego terminu lub uzgodnienia innego rozwiązania. 
 4. Cena i czas dostawy jest określona w opisie danego sposobu dostawy w Sklepie Internetowym, oddzielnie dla każdego sposobu dostawy.

 

§5

Zapłata za Towary i dostawę

 1. Klient może zapłacić za Towary ich dostawę w jeden z następujących sposobów:
  1. przy odbiorze Towarów gotówką lub kartą w zależności od przewoźnika  (dostawa za pobraniem),
  2. za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, spośród dostępnych w Sklepie Internetowym. 
  3. przelewem na  numer konta mBank: 36 1140 2004 0000 3302 7892 7918. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Dane odbiorcy: MEDEOCARE Sp. z o.o., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.
 2. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, może być dostępny tylko jeden ze sposobów zapłaty wskazanych powyżej. Informacja o tym pojawi się w Sklepie Internetowym przy wyborze sposobu dostawy i zapłaty za Towary..
 3. Po wysłaniu Towarów na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, system informatyczny Sklepu Internetowego przesyła dowód zakupu. 
 4. Sprzedawca, jest zwolniony z ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) na podstawie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

 

§6

Regulacje szczególne dotyczące Przedsiębiorców

 1. Postanowienia poniższego punktu stosuje się wyłącznie do Klientów będących Przedsiębiorcami.
 2. Niebezpieczeństwo związane z przypadkową utratą Towarów lub ich uszkodzeniem oraz korzyści i ciężary związane z nimi przechodzą na Przedsiębiorcę z chwilą wydania Towarów przewoźnikowi.
 3. Przedsiębiorca zobowiązany jest sprawdzić stan Towaru przy odbiorze, w obecności przewoźnika, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń zgodnie z procedurami obowiązującymi u danego przewoźnik sporządzić odpowiedni protokół szkody.
 4. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 

§7

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Jeżeli dostarczony Towar posiada wady, Klient może złożyć reklamację i przesłać ją Sprzedawcy w jeden z następujących sposobów:
  1. listowanie na adres Sprzedawcy na adres MEDEOCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@medeocare.pl.
 3. Składana reklamacja powinna zawierać opis wady Towaru oraz żądania Klienta związane z wadą. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Jeżeli Klient domaga się wymiany Towaru na nowy – wolny od wad, a Sprzedawca nie posiada już takiego samego Towaru, Klientowi zwrócona zostanie należność za reklamowany Towar w terminie 30 dni, licząc od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, o ile Sprzedawca i Klient nie uzgodnią inaczej.- pod warunkiem odesłania przez Klienta wadliwego Towaru zgodnie z §9. 
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji. Reklamacje nierozpatrzone w tym terminie uznaje się za rozpatrzone pozytywnie.

 

§8

Informacja o prawie do odstąpienia przez konsumenta

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem pkt 6. składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu, które może być złożone między innymi z wykorzystaniem formularza załączonego do Regulaminu (załącznik nr 1), mailowo lub listownie, lub za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Bieg 14 dniowego terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w pkt 1. rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez niego do odbioru, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Konsument powinien dokonać zwrotu zgodnie z procedurą opisaną w §9. 
 4. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi zapłaconą przez niego cenę. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Konsument może uzgodnić ze Sprzedawcą inny sposób zwrotu płatności, o ile nie wiąże się on z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku wybrania opcji dostawy za pobraniem jedynym dostępnym sposobem zwrotu płatności jest przelew na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków do chwili otrzymania Towaru zwracanego przez Klienta.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść. W takim wypadku jednak, jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieodebrania przesyłki za pobraniem, o ile jej nadanie nie było wcześniej uzgodnione ze Sprzedawcą.

 

§9

Zwroty

 1. Klientom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu Towarów zawartej na odległość ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania powodu.
 2. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem sklep@medeocare.pl. W braku takiego oświadczenia za termin odstąpienia od umowy uznaje się datę nadania przesyłki ze zwracanymi Towarami.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. Zwrotów dokonywać należy na adres: Magazyn B Medeocare Sp. z o.o., ul. Świerczewska 8a, 71-066 Szczecin, tel kontaktowy: 789 290 362‬
 5. Zwrotom nie podlegają Towary używane oraz towary, których otwarcie uniemożliwia skorzystanie z nich w przyszłości – jeśli zostały otwarte.

 

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Aktualne informacje na temat możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej dla Konsumenta oraz dane kontaktowe dostępne podmiotów jej udzielający dostępne są na internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurencji (www.uokik.gov.pl). W szczególności konsument może uzyskać pomoc na infolinii konsumenckiej, w konsumenckim centrum e-porad, w Wojewódzkim Inspektoracie inspekcji handlowej, w oddziałach federacji konsumentów lub skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika praw (aktualne i szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe do podmiotów udzielających pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php. Konsument może również skorzystać z internetowego rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy znajdującej się poda adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§11

Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:
  1. poprzez komunikator dostępny w Sklepie Internetowym
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem sklep@medeocare.pl
  3. poprzez infolinię pod nr tel 22 230 25 52.

 

§12

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Treść zmienionego Regulaminu zostanie zamieszczona w Sklepie Internetowym. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca wskaże datę, od której obowiązuje zmieniony Regulamin.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie lub usuwanie przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta lub przez jego dostawców usług teleinformatycznych, a w szczególności internetowych i skrzynek poczty elektronicznej poczty, wiadomości wysłanych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. 2014 poz. 827.

 

Załącznik nr 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI MEDEOCARE.PL

Załącznik nr 2

FORMULARZA REKLAMACJI TOWARU

Załącznik nr 3

FORMULARZA ZWROTU TOWARU